Provozní řád a storno podmínky
Provozovatel: Natálie Bagdasaryan
Sídlo: Kolejni 1 Praha 6, 16000 IČ: 07185596
Adresa provozovny: LETSTUDIO yoga Kolejni 1 Praha 6 16000
Provozní doba LETSTUDIO jóga:
Studio je otevřeno dle aktuálně platného rozpisu lekcí, který je k dispozici na www.letstudio.cz nebo v tištěné podobě na recepci studia.
Kontaktní údaje
E-mail: letstudioyoga@gmail.com
Webové stránky: https://www.letstudio.cz/
Odpovědný vedoucí: Natálie Bagdasaryan

PROVOZNÍ PODMÍNKY STUDIA
I Rezervací lekce online, zakoupením jednorázového vstupu, permanentky, kurzu nebo jiné akce pořádané ve studiu klient potvrzuje, že se seznámil s Provozním řádem studia Letstudio a tento se zavazuje plně respektovat a dodržovat. Objednáním služeb prostřednictvím online rezervačního systému současně souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů uveřejněných na webových stránkách studia Letstudio .

II Každý klient je povinen si zakoupit jednorázový vstup nebo permanentku na lekci přímo ve studiu nebo se v rezervačním systému prokázat platnou permanentkou. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.letstudio.cz nebo v tištěné podobě ve studiu. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jógového studia a využívání jeho zařízení.

III Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách, facebooku nebo sms zprávou či e-mailem přihlášeným klientům. Provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit v případě, že počet zájemců přihlášených prostřednictvím rezervačního systému je 0 - 2. Klient je povinen sledovat webové stránky studia pro získání informací o aktuálním stavu či zrušení jednotlivých lekcí.

IV REZERVACE OTEVŘENÝCH LEKCÍ / NÁHRADNÍCI
Účast na jógové lekci je možné rezervovat prostřednictvím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách studia.

STORNO PODMÍNKY STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ
Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem max. 6 hodin před jejím začátkem. Děkujeme za pochopení.

STORNO JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ / KURZŮ - Po přihlášení na akci e-mailem nebo v rezervačním systému je nutné uhradit nevratnou částku / zálohu podle pokynů ve výzvě k úhradě, kterou obdržíte e-mailem. Vaše rezervace na akci / kurz se stává platnou okamžikem připsání příslušné částky na účet studia. Pokud se klient na zvolenou akci / kurz nemůže dostavit a neomluví-li se nejpozději 14 dní před začátkem kurzu / akce, je studio oprávněno akci / kurz účtovat v plné výši. Rezervaci lze převést na jinou osobou. Přihlášením se na jakýkoli kurz / akci e-mailem nebo prostřednictvím rezervačního systému souhlasíte se storno podmínkami.

PROVOZNÍ ŘÁD STUDIA
I Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu.
II Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Po vstupu do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v botníku v blízkosti recepce nebo v botníku v šatně, do skříněk boty nepatří. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory studia. Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 200,- Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

III Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.

IV Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Základní lékárnička první pomoci je k dispozici na recepci studia.

V Po skončení lekce musí každý klient uklidit vypůjčené pomůcky a podložku vyčistit desinfekčním sprejem, který je k dispozici ve cvičebním sále.

VI Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia. Tísňové telefonní linky: Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo: 150 HASIČI Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince: 155 ZÁCHRANKA Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo: 158 POLICIE 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech. Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte: Co přesně se stalo – tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat Přesné místo hlášené události – tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události Informace o postižených – pohlaví, přibližný věk, počet postižených Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy. Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

VII V prostorách jógového studia je zakázáno: - kouřit, - požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky. VIII. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním. Děkujeme, že v prostorách celého studia, zejména v blízkosti cvičebního sálu, dodržujete klid.
Provozní řád studia LETSTUDIO.
Dne 15. 11. 2018ZÁSADY
OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvodní ustanovení
Seznamte se, prosím, níže, s podmínkami ochrany osobních údajů,
zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 General Data Protection Regulation („GDPR") ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem v souladu s platnou legislativou a chráníme je před neoprávněným užitím.
2. Správce vašich osobních údajů
Natalia Bagdasaryan
Letstudio
IČO:07185596
Poštovní adresa: Kolejni 1, 160 00 Praha 6
3. V souladu GDPR zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu
správce, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád atd.). Zpracováváme pouze níže uvedené osobní údaje, které nám svěříte sami (například v rámci registrace přes webový formulář,
přihlášením na akci / kurz, nebo vyplněním objednávky), a to znásledujících zákonných důvodů:
3.1 Pro účel řádného plnění smlouvy a vedení účetnictví zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, ulice, číslo popisné, město, PSČ, údaj o objednané službě, údaj o ceně objednané služby, které potřebujeme k plnění smlouvy (např. zasílání přístupů do rezervačního systému,zasílání informací o kurzu / akci, na něž je klient přihlášen, rušení lekcí, atd.), a abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. V případě lektorů dále zpracováváme nad rámec výše uvedeného osobní údaje v rozsahu firma, identifikační číslo, č. bankovního účtu, informace o plátci DPH, dosaženou úroveň vzdělání, certifikaci a další reference odbornosti.
V případě klientů (podnájemníků) zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno,příjmení, jméno a příjmení jednatele u právnických osob, e-mailovou adresu,telefon, trvalé bydliště u fyzických osob, případně identifikační číslo a fakturační údaje a dále jméno, příjmení a telefon odpovědné osoby, která bude v době podnájmu přítomna v prostoru podnájmu.
Doba zpracování: po dobu plnění a trvání příslušné smlouvy a 3 roky poté,
z důvodu uplatnění reklamace, záruky nebo jiného nároku subjektu či z důvodu vymáhání pohledávek správcem.
3.2 Z důvodů oprávněného zájmu správce v případě přímého marketingu vůčiklientům zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: e-mail, jméno,příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon.
Přímý marketing prováděný vůči klientům spočívá v zasílání obchodních sdělení (newsletterů) všemi způsoby, včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení týkající se vlastních služeb správce elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Klient je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky a zpracováníbude ukončeno.
Doba zpracování: po dobu neurčitou, nejpozději však do uplatnění námitky protipřímému marketingu.
3.3 Marketing na základě vašeho souhlasu
Pokud nejste naším klientem, zasíláme vám obchodní sdělení jen na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také zajímavé nabídky třetích osob nebo využít vaši e-mailovou adresu např. pro remarketing.
Osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail.
Doba zpracování: po dobu neurčitou až do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např.nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).
3.4 Z důvodů ochrany práv správce zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon.
Pokud správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy či provádění přímého marketingu (ať již z titulu oprávněného zájmu či na základě souhlasu subjektu), Vaše osobní údaje budou zpracovávány též za účelem ochrany práv správce, zejména pro obranu proti nárokům klientů či třetích osob, pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu a pro vymáhání pohledávek správce. Pro účel ochrany práv jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro tento
účel – v rozsahu nezbytné dokumentace.
Doba zpracování: po dobu nezbytně nutnou, po kterou může být provedena
kontrola ze strany dozorových orgánů, uplatněny nároky či vymáhány pohledávky a práva.
Subjekt může podat proti tomuto zpracování námitky.
4. Jak odvolat souhlas, podat námitky a stížnosti?
Všechna práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: letstudioyoga@gmail.com
5. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
K osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu přístup zpracovatelé z těchto kategorií: účetní společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci, a to jen v rámci závazných právních předpisů.
6. Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte webové stránky www.letstudio.cz, zaznamenají používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IPadresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy. Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.
Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům.
7.Podle Nařízení GDPR máte pravo jako kupující:
- na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své
osobě) o na požádání vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámíme, zda a jaké osobní údaje o Vás máme zaznamenané. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.
- právo na opravu (osobních údajů, které nám nahlásíte, že nesouhlasí)
o subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
- právo na výmaz („právo být zapomenut", pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle)
- subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a
neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené
v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
- právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek) o subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou
k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá
místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno,
zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody
subjektu.
- právo na přenositelnost dat
o subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.
- právo vznést námitku,
v případě, že nelze vyhovět vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
8. Oznamovací povinnost správce
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to subjekt bude požadovat.
9. Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů.Správce informuje subjekt, že veškeré informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou podané žádosti vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.
10. Nezbytné minimum z definic
Osobním údajem je jakákoliv informace, která může identifikovat fyzickou osobu, ať již přímo nebo nepřímo. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na zejména odkazem na určitý identifikátor,například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon,osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením. Uvedené identifikátory nemusí být osobními údaji vždy, údaje je třeba vždy posuzovat v kontextu.
Profilováním je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě,zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se
nachází, nebo pohybu.
Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení, emailová adresa.
Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.
Subjektem údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.
Účelem zpracování je důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.
Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu,politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení,zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správce nevyžaduje
údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů a tyto údje nejsou zpracovávány.
Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji,které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování,zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (tj. třetí osoba odlišná od správce).
11. Závěrečná ustanovení
Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto
dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce.
Tento dokument nabývá účinnosti dne 6.12.2018.